Što više peska iscuri iz sata našeg života, jasnije možemo videti kroz njega.


to-vie-peska-iscuri-iz-sata-naeg-ivota-jasnije-moemo-videti-kroz-njega
nikolo makijaveliŠtoviepeskaiscuriizsatanaegživotajasnijemožemovidetikroznjegaŠto viševiše peskapeska iscuriiscuri iziz satasata našegnašeg životajasnije možemomožemo videtivideti krozkroz njegaŠto više peskaviše peska iscuripeska iscuri iziscuri iz sataiz sata našegsata našeg životajasnije možemo videtimožemo videti krozvideti kroz njegaŠto više peska iscuriviše peska iscuri izpeska iscuri iz sataiscuri iz sata našegiz sata našeg životajasnije možemo videti krozmožemo videti kroz njegaŠto više peska iscuri izviše peska iscuri iz satapeska iscuri iz sata našegiscuri iz sata našeg životajasnije možemo videti kroz njega

Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom
Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života. -Aristotel
ono-smo-to-neprekidno-radimo-stoga-mo-kontrole-naeg-delovanja-mo-kontrole-naeg-karaktera-a-mo-kontrole-naeg-karaktera-mo-kontrole-naeg-ivota
Bez žene bi početak našeg života bio bez pomoći, sredina života bez zadovoljstva i kraj bez utehe. -Fridrih Šiler
bez-ene-bi-poetak-naeg-ivota-bio-bez-pomoi-sredina-ivota-bez-zadovoljstva-i-kraj-bez-utehe