Što više pojačavate strah od droge i kriminala, od majki koje zavise od socijalne zaštite, od imigranata i stranaca, više kontrolišete narod.


to-vie-pojaavate-strah-od-droge-i-kriminala-od-majki-koje-zavise-od-socijalne-zatite-od-imigranata-i-stranaca-vie-kontroliete-narod
noam ČomskiŠtoviepojačavatestrahoddrogekriminalamajkikojezavisesocijalnezatiteimigranatastranacakontrolietenarodŠto viševiše pojačavatepojačavate strahstrah odod drogedroge ii kriminalaod majkimajki kojekoje zavisezavise odod socijalnesocijalne zaštiteod imigranataimigranata ii stranacaviše kontrolišetekontrolišete narodŠto više pojačavateviše pojačavate strahpojačavate strah odstrah od drogeod droge idroge i kriminalaod majki kojemajki koje zavisekoje zavise odzavise od socijalneod socijalne zaštiteod imigranata iimigranata i stranacaviše kontrolišete narodŠto više pojačavate strahviše pojačavate strah odpojačavate strah od drogestrah od droge iod droge i kriminalaod majki koje zavisemajki koje zavise odkoje zavise od socijalnezavise od socijalne zaštiteod imigranata i stranacaŠto više pojačavate strah odviše pojačavate strah od drogepojačavate strah od droge istrah od droge i kriminalaod majki koje zavise odmajki koje zavise od socijalnekoje zavise od socijalne zaštite

Što više upoznajem ljude, više volim svog psa!
to-vie-upoznajem-ljude-vie-volim-svog-psa
Što više ljubimo i darujemo se, to više naš život zadobiva smisao i vrijednost. -Herman Hese
to-vie-ljubimo-i-darujemo-se-to-vie-na-ivot-zadobiva-smisao-i-vrijednost
Što više cenite i slavite život koji imate, imaćete više razloga za slavlje. -Opra Vinfri
to-vie-cenite-i-slavite-ivot-koji-imate-imaete-vie-razloga-za-slavlje