Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju.


tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba
ivo andrićtokdogađajaživotunezavisiodnasnikakoilivrlomaloalinačinnakojićemodogađajepodnetidobrojmerinassamihdakletotrebatroitisnaguobraćatipažnjutok događajadogađaja uu životuživotu nene zavisizavisi odod nasnikako iliili vrlovrlo maloali načinnačin nana kojikoji ćemoćemo događajedogađaje podnetipodneti zavisizavisi uu dobrojdobroj merimeri odod nasnas samihdakle natreba trošititrošiti snagusnagu ii obraćatiobraćati pažnjutok događaja udogađaja u životuu životu neživotu ne zavisine zavisi odzavisi od nasnikako ili vrloili vrlo maloali način nanačin na kojina koji ćemokoji ćemo događajećemo događaje podnetidogađaje podneti zavisipodneti zavisi uzavisi u dobroju dobroj meridobroj meri odmeri od nasod nas samihna to trebatreba trošiti snagutrošiti snagu isnagu i obraćatii obraćati pažnju

Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas. -Ivo Andric
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-te-dogaaje-podnijeti-u-dobroj-mjeri-zavisi-od-nas
Velika ambicija je strast velikog karaktera. Ljudi obdareni njome mogu raditi vrlo dobre ili vrlo loše stvari. Sve zavisi od principa koji ih usmeravaju. -Napoleon Bonaparta
velika-ambicija-strast-velikog-karaktera-ljudi-obdareni-njome-mogu-raditi-vrlo-dobre-ili-vrlo-loe-stvari-sve-zavisi-od-principa-koji-ih-usmeravaju
Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih