Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas.


tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-te-dogaaje-podnijeti-u-dobroj-mjeri-zavisi-od-nas
ivo andrictokdogađajaživotunezavisiodnasnikakoilivrlomaloalinačinnakojićemotedogađajepodnijetidobrojmjerinastok događajadogađaja uu životuživotu nene zavisizavisi odod nasnikako iliili vrlovrlo maloali načinnačin nana kojikoji ćemoćemo tete događajedogađaje podnijetiu dobrojdobroj mjerimjeri zavisizavisi odod nastok događaja udogađaja u životuu životu neživotu ne zavisine zavisi odzavisi od nasnikako ili vrloili vrlo maloali način nanačin na kojina koji ćemokoji ćemo tećemo te događajete događaje podnijetiu dobroj mjeridobroj mjeri zavisimjeri zavisi odzavisi od nastok događaja u životudogađaja u životu neu životu ne zavisiživotu ne zavisi odne zavisi od nasnikako ili vrlo maloali način na kojinačin na koji ćemona koji ćemo tekoji ćemo te događajećemo te događaje podnijetiu dobroj mjeri zavisidobroj mjeri zavisi odmjeri zavisi od nastok događaja u životu nedogađaja u životu ne zavisiu životu ne zavisi odživotu ne zavisi od nasali način na koji ćemonačin na koji ćemo tena koji ćemo te događajekoji ćemo te događaje podnijetiu dobroj mjeri zavisi oddobroj mjeri zavisi od nas

Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba
Velika ambicija je strast velikog karaktera. Ljudi obdareni njome mogu raditi vrlo dobre ili vrlo loše stvari. Sve zavisi od principa koji ih usmeravaju. -Napoleon Bonaparta
velika-ambicija-strast-velikog-karaktera-ljudi-obdareni-njome-mogu-raditi-vrlo-dobre-ili-vrlo-loe-stvari-sve-zavisi-od-principa-koji-ih-usmeravaju