Toliko si maski izmijenjao da više ni sam ne znaš koje je tvoje pravo lice!


toliko-maski-izmijenjao-da-vie-sam-ne-zna-koje-tvoje-pravo-lice
milica jakovljević mir-jamtolikomaskiizmijenjaodaviesamneznakojetvojepravolicetoliko sisi maskimaski izmijenjaoizmijenjao dada viševiše nini samsam nene znašznaš kojekoje jeje tvojetvoje pravopravo licetoliko si maskisi maski izmijenjaomaski izmijenjao daizmijenjao da višeda više niviše ni samni sam nesam ne znašne znaš kojeznaš koje jekoje je tvojeje tvoje pravotvoje pravo licetoliko si maski izmijenjaosi maski izmijenjao damaski izmijenjao da višeizmijenjao da više nida više ni samviše ni sam neni sam ne znašsam ne znaš kojene znaš koje jeznaš koje je tvojekoje je tvoje pravoje tvoje pravo licetoliko si maski izmijenjao dasi maski izmijenjao da višemaski izmijenjao da više niizmijenjao da više ni samda više ni sam neviše ni sam ne znašni sam ne znaš kojesam ne znaš koje jene znaš koje je tvojeznaš koje je tvoje pravokoje je tvoje pravo lice

Pretežak sam ja za tvoje snove. Sanjaj nešto bez čega ćeš sutra moći  jer si ime koje sam dalo svim svojim greškama.
preteak-sam-ja-za-tvoje-snove-sanjaj-neto-bez-ega-e-sutra-moi-jer-ime-koje-sam-dalo-svim-svojim-grekama
Suze koje sam isplakala za Nemačkom su presušile. Moje lice je saprano. -Marlen Ditrih
suze-koje-sam-isplakala-za-nemakom-su-presuile-moje-lice-saprano
Čovek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja;u besu,u bogatstvu i pijanstvu. -Srpske poslovice
ovek-pokae-svoje-pravo-lice-u-tri-sluajau-besuu-bogatstvu-i-pijanstvu