Toliko mi je potrebna dobra žena da je već osećam u vazduhu, osećam je pod prstima, vidim pločnike stvorene za njena stopala, vidim jastuke za njenu glavu, osećam svoj suzdržani smeh.


toliko-mi-potrebna-dobra-ena-da-ve-oseam-u-vazduhu-oseam-pod-prstima-vidim-plonike-stvorene-za-njena-stopala-vidim-jastuke-za-njenu-glavu-oseam
Čarls bukovskitolikomipotrebnadobraženadavećosećamvazduhupodprstimavidimpločnikestvorenezanjenastopalajastukenjenuglavusvojsuzdržanismehtoliko mimi jeje potrebnapotrebna dobradobra ženažena dada jeje većveć osećamosećam uu vazduhuosećam jeje podpod prstimavidim pločnikepločnike stvorenestvorene zaza njenanjena stopalavidim jastukejastuke zaza njenunjenu glavuosećam svojsvoj suzdržanisuzdržani smehtoliko mi jemi je potrebnaje potrebna dobrapotrebna dobra ženadobra žena dažena da jeda je većje već osećamveć osećam uosećam u vazduhuosećam je podje pod prstimavidim pločnike stvorenepločnike stvorene zastvorene za njenaza njena stopalavidim jastuke zajastuke za njenuza njenu glavuosećam svoj suzdržanisvoj suzdržani smeh

Ja volim da se takmičim i loše se osećam kada izgubim. To se na meni može videti kada izgubimo, jer se loše osećam. Tada ne volim razgovarati sa bilo kime. -Lionel Mesi
ja-volim-da-se-takmiim-i-loe-se-oseam-kada-izgubim-to-se-na-meni-moe-videti-kada-izgubimo-jer-se-loe-oseam-tada-ne-volim-razgovarati-bilo-kime
U njenom društvu se osećam kao dete… Sve bih da pipnem… :D
u-njenom-drutvu-se-oseam-kao-dete-sve-bih-da-pipnem-d
Najlepše se osećam kada spavam. Bar tada mogu da sanjam. -Merlin Monroe
najlepe-se-oseam-kada-spavam-bar-tada-mogu-da-sanjam
Pred nosom mi je život kakav bi trebao biti, a ja se osećam kao u zatvoru. -Čarls Bukovski
pred-nosom-mi-ivot-kakav-bi-trebao-biti-a-ja-se-oseam-kao-u-zatvoru