Toliko sam brz da sam prošle noći pritisnu prekidač za gašenje svetla i bio u krevetu pre nego je sobom zavladala tama.


toliko-sam-brz-da-sam-pro-noi-pritisnu-prekida-za-gaenje-svetla-i-bio-u-krevetu-pre-nego-sobom-zavladala-tama
muhamed alitolikosambrzdaprolenoćipritisnuprekidačzagaenjesvetlabiokrevetuprenegosobomzavladalatamatoliko samsam brzbrz dada samsam prošleprošle noćinoći pritisnupritisnu prekidačprekidač zaza gašenjegašenje svetlasvetla ii biobio uu krevetukrevetu prepre negonego jeje sobomsobom zavladalazavladala tamatoliko sam brzsam brz dabrz da samda sam prošlesam prošle noćiprošle noći pritisnunoći pritisnu prekidačpritisnu prekidač zaprekidač za gašenjeza gašenje svetlagašenje svetla isvetla i bioi bio ubio u krevetuu krevetu prekrevetu pre negopre nego jenego je sobomje sobom zavladalasobom zavladala tamatoliko sam brz dasam brz da sambrz da sam prošleda sam prošle noćisam prošle noći pritisnuprošle noći pritisnu prekidačnoći pritisnu prekidač zapritisnu prekidač za gašenjeprekidač za gašenje svetlaza gašenje svetla igašenje svetla i biosvetla i bio ui bio u krevetubio u krevetu preu krevetu pre negokrevetu pre nego jepre nego je sobomnego je sobom zavladalaje sobom zavladala tamatoliko sam brz da samsam brz da sam prošlebrz da sam prošle noćida sam prošle noći pritisnusam prošle noći pritisnu prekidačprošle noći pritisnu prekidač zanoći pritisnu prekidač za gašenjepritisnu prekidač za gašenje svetlaprekidač za gašenje svetla iza gašenje svetla i biogašenje svetla i bio usvetla i bio u krevetui bio u krevetu prebio u krevetu pre negou krevetu pre nego jekrevetu pre nego je sobompre nego je sobom zavladalanego je sobom zavladala tama

Toliko reklama pustaju na tv da zaboravim sta sam gledala pre nego ih puste :(
toliko-reklama-pustaju-na-tv-da-zaboravim-sta-sam-gledala-pre-nego-ih-puste
Ja sam najveći; to sam rekao čak i pre nego sam to i postao. -Muhamed Ali
ja-sam-najvei-to-sam-rekao-ak-i-pre-nego-sam-to-i-postao
Čitave noći lutao sam oko stanice, i razgledao vozove što odlaze i dolaze. Imao sam dovoljno vremena da mirno o svemu razmislim. Gospođo, ja sam u vas neizlečivo zaljubljen. -Miroslav Mika Antić
itave-noi-lutao-sam-oko-stanice-i-razgledao-vozove-to-odlaze-i-dolaze-imao-sam-dovoljno-vremena-da-mirno-o-svemu-razmislim-gospoo-ja-sam-u-vas
Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam. -Oskar Vajld
kad-sam-bio-mlad-verovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-u-ivotu-sad-kad-sam-ostario-to-znam
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam