Toliko je u životu bilo stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti.


toliko-u-ivotu-bilo-stvari-kojih-smo-se-bojali-a-nije-trebalo-trebalo-iveti
ivo andrićtolikoživotubilostvarikojihsmosebojalinijetrebalotrebaloživetitoliko jeu životuživotu bilobilo stvaristvari kojihkojih smosmo sese bojalinije trebalotrebalo jeje živetitoliko je uje u životuu životu biloživotu bilo stvaribilo stvari kojihstvari kojih smokojih smo sesmo se bojalia nije trebalotrebalo je živetitoliko je u životuje u životu bilou životu bilo stvariživotu bilo stvari kojihbilo stvari kojih smostvari kojih smo sekojih smo se bojalitoliko je u životu biloje u životu bilo stvariu životu bilo stvari kojihživotu bilo stvari kojih smobilo stvari kojih smo sestvari kojih smo se bojali

Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti. -Ivo Andrić
toliko-bilo-u-ivotu-stvari-kojih-smo-se-bojali-a-nije-trebalo-trebalo-iveti
Ne, nije trebalo ništa da govori, dovoljno je bilo da postoji.
ne-nije-trebalo-da-govori-dovoljno-bilo-da-postoji
Što je trebalo da bude pravo stajalo je iskrivljeno, a nije bilo ni krivo kako treba. -Matija Bećković
to-trebalo-da-bude-pravo-stajalo-iskrivljeno-a-nije-bilo-krivo-kako-treba
Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. -Žorž Sand
pre-svega-decu-bi-trebalo-poveravati-samo-ljudima-koji-se-odlikuju-bilo-srcem-bilo-duhom