Traži se jedna polovna nedelja,bez vesti o nesrećama i ratovima! Traže se prijatelji, makar dotrajali, svi oni iščezli, raseljeni, izgubljeni, poženjeni, traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo: delove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav.


trai-se-jedna-polovna-nedeljabez-vesti-o-nesreama-i-ratovima-trae-se-prijatelji-makar-dotrajali-svi-oni-iezli-raseljeni-izgubljeni-poenjeni-trae-se
momo kaportražisejednapolovnanedeljabezvestinesrećamaratovimatražeprijateljimakardotrajalisvioniičezliraseljeniizgubljenipoženjenitražetosunasraznosilikomadpokomaddeodeodelovenaegvremenanaeljubavidavrateljubavtraži sese jednajedna polovnavesti oo nesrećamanesrećama ii ratovimatraže sese prijateljimakar dotrajalisvi onioni iščezlitraže sese svisvi onioni štošto susu nasnas raznosiliraznosili komadkomad popo komaddeo popo deodelove našegnašeg vremenanaše ljubavitraže sese dada vratevrate ljubavtraži se jednase jedna polovnavesti o nesrećamao nesrećama inesrećama i ratovimatraže se prijateljisvi oni iščezlitraže se svise svi onisvi oni štooni što sušto su nassu nas raznosilinas raznosili komadraznosili komad pokomad po komaddeo po deodelove našeg vremenatraže se dase da vrateda vrate ljubav

Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Albert Kami
ne-vjeruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Alber Kami
ne-veruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom