Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide.


treba-da-se-opusti-ne-uzimaj-previe-na-sebe-brige-ovog-sveta-ve-uvaj-svoj-mir-i-ivi-bogom-neka-ide-kako-ide
otac tadejtrebadaseopustineuzimajprevienasebebrigeovogsvetavećčuvajsvojmirživibogomnekaidekakoidetreba dada sese opustišne uzimajuzimaj previšepreviše nana sebesebe brigebrige ovogovog svetaveć čuvajčuvaj svojsvoj mirmir ii živiživi sasa bogomneka ideide kakokako idetreba da seda se opustišne uzimaj previšeuzimaj previše napreviše na sebena sebe brigesebe brige ovogbrige ovog svetaveć čuvaj svojčuvaj svoj mirsvoj mir imir i živii živi saživi sa bogomneka ide kakoide kako idetreba da se opustišne uzimaj previše nauzimaj previše na sebepreviše na sebe brigena sebe brige ovogsebe brige ovog svetaveć čuvaj svoj mirčuvaj svoj mir isvoj mir i živimir i živi sai živi sa bogomneka ide kako idene uzimaj previše na sebeuzimaj previše na sebe brigepreviše na sebe brige ovogna sebe brige ovog svetaveć čuvaj svoj mir ičuvaj svoj mir i živisvoj mir i živi samir i živi sa bogom

Ko hoće da upravlja ljudima, ne treba da ih tera ispred sebe već da ide za njima. -Monteskje
ko-hoe-da-upravlja-ljudima-ne-treba-da-ih-tera-ispred-sebe-ve-da-ide-za-njima
Ko svoj ideal postigne, on upravo time ide preko njega korak dalje. -Fridrih Niče
ko-svoj-ideal-postigne-on-upravo-time-ide-preko-njega-korak-dalje
Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Onaj osećaj kad ustanes na levu nogu pa ti čak ni ispijanje jutarnje kafe ne ide kako treba!….. :D
onaj-oseaj-kad-ustanes-na-levu-nogu-pa-ti-ak-ispijanje-jutarnje-kafe-ne-ide-kako-treba-d
Treba tako živjeti kako bi mogao samog sebe poštovati. -Maksim Gorki
treba-tako-ivjeti-kako-bi-mogao-samog-sebe-potovati
Ja ne verujem u pesimizam. Ako nešto ne ide onako kako mi želimo, idi napred. Ako misliš da će padati kiša, padaće. -Klint Istvud
ja-ne-verujem-u-pesimizam-ako-neto-ne-ide-onako-kako-mi-elimo-idi-napred-ako-misli-da-e-padati-kia-padae