Treba gledati pravo. Jer da se htelo gledati iza sebe, dobili bismo oči na potiljku. Treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih. Jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo nego kuda idemo.


treba-gledati-pravo-jer-da-se-htelo-gledati-iza-sebe-dobili-bismo-oi-na-potiljku-treba-ljubiti-zemlju-dece-svoje-a-ne-dedova-svojih-jer-ast-nee
borislav pekićtrebagledatipravojerdasehteloizasebedobilibismoočinapotiljkuljubitizemljudecesvojenededovasvojihčastnećezavisitiodtogaodakledolazimonegokudaidemotreba gledatigledati pravojer dada sese htelohtelo gledatigledati izaiza sebedobili bismobismo očioči nana potiljkutreba ljubitiljubiti zemljuzemlju decedece svojene dedovadedova svojihjer častčast nećeneće zavisitizavisiti odod togatoga odakleodakle dolazimodolazimo negonego kudakuda idemotreba gledati pravojer da seda se htelose htelo gledatihtelo gledati izagledati iza sebedobili bismo očibismo oči naoči na potiljkutreba ljubiti zemljuljubiti zemlju decezemlju dece svojea ne dedovane dedova svojihjer čast nećečast neće zavisitineće zavisiti odzavisiti od togaod toga odakletoga odakle dolazimoodakle dolazimo negodolazimo nego kudanego kuda idemo

U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, nego gledati pozorišni komad u životu. -Branislav Nušić
u-svakom-sluaju-bolje-gledati-ivot-u-pozorinom-komadu-nego-gledati-pozori-komad-u-ivotu
Voljeti se, to ne znači gledati se međusobno, već udruženo gledati u istom smjeru. -Ljubavne poslovice
voljeti-se-to-ne-znai-gledati-se-meusobno-ve-udrueno-gledati-u-istom-smjeru
U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, neko gledati pozorišni komad u životu. -Branislav Nušić
u-svakom-sluaju-bolje-gledati-ivot-u-pozorinom-komadu-neko-gledati-pozori-komad-u-ivotu
Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica? -Čarls Bukovski
primetila-sam-da-ne-voli-ljudima-gledati-u-oi-ne-volim-ljude-koji-me-ne-gledaju-u-oi-jesi-li-kukavica
Ništa nije teže ni strašnije nego gledati svet oko sebe očima bivše lepotice. -Ivo Andrić
ni-nije-tee-stranije-nego-gledati-svet-oko-sebe-oima-bive-lepotice