Treba pomoći prijateljima kada im je to potrebno, a ne dokazivati se kad su oni već propali.


treba-pomoi-prijateljima-kada-im-to-potrebno-a-ne-dokazivati-se-kad-su-oni-ve-propali
ezoptrebapomoćiprijateljimakadaimtopotrebnonedokazivatisekadsuonivećpropalitreba pomoćipomoći prijateljimaprijateljima kadakada imim jene dokazivatidokazivati sese kadkad susu onioni većveć propalitreba pomoći prijateljimapomoći prijateljima kadaprijateljima kada imkada im jeje to potrebnoa ne dokazivatine dokazivati sedokazivati se kadse kad sukad su onisu oni većoni već propalitreba pomoći prijateljima kadapomoći prijateljima kada imprijateljima kada im jeim je to potrebnoa ne dokazivati sene dokazivati se kaddokazivati se kad suse kad su onikad su oni većsu oni već propalitreba pomoći prijateljima kada impomoći prijateljima kada im jekada im je to potrebnoa ne dokazivati se kadne dokazivati se kad sudokazivati se kad su onise kad su oni većkad su oni već propali

Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Alber Kami
ne-veruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Albert Kami
ne-vjeruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Treba oplakivati ljude kad se rode, a ne kada umru. -Monteskje
treba-oplakivati-ljude-kad-se-rode-a-ne-kada-umru
Treba uvideti da su moralne vrednosti i delovanje ono što dušu čini lepom, te da je potrebno razvijati vrline. -Platon
treba-uvideti-da-su-moralne-vrednosti-i-delovanje-ono-to-u-ini-lepom-te-da-potrebno-razvijati-vrline
Zar ne uništavam svoje neprijatelje kada ih učinim svojim prijateljima? -Abraham Linkoln
zar-ne-unitavam-svoje-neprijatelje-kada-ih-uinim-svojim-prijateljima
Ako sipaš ulje i sirće u istu posudu, nećeš ih zvati prijateljima već protivnicima. -Eshil
ako-sipa-ulje-i-sire-u-istu-posudu-nee-ih-zvati-prijateljima-ve-protivnicima