Trebalo bi ubijati prošlost sa svakim danom što se gasi. Izbrisati je da ne boli. Lakše bi se podnosio dan što traje, ne bi se merio onim što više ne postoji. Ovako se mešaju utvare i život, pa nema ni čistog sećanja ni čistog života.


trebalo-bi-ubijati-prolost-svakim-danom-to-se-gasi-izbrisati-da-ne-boli-lake-bi-se-podnosio-dan-to-traje-ne-bi-se-merio-onim-to-vie-ne-postoji-ovako
meša selimovićtrebalobiubijatiprolostsvakimdanomtosegasiizbrisatidanebolilakepodnosiodantrajemerioonimviepostojiovakomeajuutvareživotpanemačistogsećanjaživotatrebalo bibi ubijatiubijati prošlostprošlost sasa svakimsvakim danomdanom štošto sese gasiizbrisati jeje dada nene bolilakše bibi sese podnosiopodnosio dandan štošto trajene bibi sese meriomerio onimonim štošto viševiše nene postojiovako sese mešajumešaju utvareutvare ii životpa nemanema nini čistogčistog sećanjasećanja nini čistogčistog životatrebalo bi ubijatibi ubijati prošlostubijati prošlost saprošlost sa svakimsa svakim danomsvakim danom štodanom što sešto se gasiizbrisati je daje da neda ne bolilakše bi sebi se podnosiose podnosio danpodnosio dan štodan što trajene bi sebi se meriose merio onimmerio onim štoonim što višešto više neviše ne postojiovako se mešajuse mešaju utvaremešaju utvare iutvare i životpa nema ninema ni čistogni čistog sećanjačistog sećanja nisećanja ni čistogni čistog života

Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve! -Katharine Hepburn
ljubav-nema-nikakve-veze-s-onim-to-oekujete-da-ete-dobiti-samo-s-onim-to-oekujete-da-ete-dati-i-to-sve
Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite. -Džim Ron
nauite-da-budete-sre-onim-to-imate-dok-poseete-za-onim-to-elite