Tri dana se nije javljao na telefon posle prvog susreta. Onda sam saznala da ga je udario auto. Hvala Bogu što je tako, mislila sam da me đubre ignoriše… ...


tri-dana-se-nije-javljao-na-telefon-posle-prvog-susreta-onda-sam-saznala-da-ga-udario-auto-hvala-bogu-to-tako-mislila-sam-da-me-ubre-ignorie
tridanasenijejavljaonatelefonposleprvogsusretaondasamsaznaladagaudarioautohvalabogutotakomislilameđubreignorie…tri danadana sese nijenije javljaojavljao nana telefontelefon posleposle prvogprvog susretaonda samsam saznalasaznala dada gaga jeje udarioudario autohvala bogubogu štošto jeje takomislila samsam dada meme đubređubre ignoriše…ignoriše…tri dana sedana se nijese nije javljaonije javljao najavljao na telefonna telefon posletelefon posle prvogposle prvog susretaonda sam saznalasam saznala dasaznala da gada ga jega je udarioje udario autohvala bogu štobogu što ješto je takomislila sam dasam da meda me đubreme đubre ignoriše…đubre ignoriše…

Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam. -Paulo Koeljo
moje-su-mogunosti-mnogo-vee-nego-to-sam-mislila-i-ja-bih-htela-s-tobom-da-podelim-i-neke-drage-stvari-koje-sam-tek-poela-da-otkrivam
Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao. -Duško Ttrifunović
pokuavao-sam-biti-kao-ostali-onda-sam-video-da-mi-nije-potrebno-biti-kao-drugi-znai-zavriti-svoj-posao
mislila sam da sam se zaljubila, ali mi je bilo samo hladno.. sad je sve ok :D
mislila-sam-da-sam-se-zaljubila-ali-mi-bilo-samo-hladno-sad-sve-ok-d
Kad sam bila mala, mislila sam da se zovem pogledaj šta si sad uradila
kad-sam-bila-mala-mislila-sam-da-se-zovem-pogledaj-sad-uradila