TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...


tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
trijednostavnaŽivotnapravila1akonekrenezaonimtoželinikadtonećeimati2pitaodgovorćeuvekbitine3setri jednostavnajednostavna ŽivotnaŽivotna pravilapravila –– 1ako nene kreneškreneš zaza onimonim štošto želišnećeš imatiako nene pitašće uvekuvek bitibiti neako sese nenetri jednostavna Životnajednostavna Životna pravilaŽivotna pravila –ako ne krenešne kreneš zakreneš za onimza onim štoonim što želišnikad to nećešako ne pitašodgovor će uvekće uvek bitiuvek biti neako se nese ne