Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega.


trke-i-trkanje-su-u-mojoj-krvi-to-deo-mene-deo-mog-ivota-neto-to-sam-radio-celi-ivot-i-to-iznad-svega
ajrton senatrketrkanjesumojojkrvitodeomenemogživotanetotosamradioceliživotiznadsvegatrke ii trkanjetrkanje susu uu mojojmojoj krvije deodeo menedeo mogmog životanešto štošto samsam radioradio celiceli životživot ii štošto jeje iznadiznad svegatrke i trkanjei trkanje sutrkanje su usu u mojoju mojoj krvije deo menedeo mog životanešto što samšto sam radiosam radio celiradio celi životceli život iživot i štoi što ješto je iznadje iznad svegatrke i trkanje sui trkanje su utrkanje su u mojojsu u mojoj krvinešto što sam radiošto sam radio celisam radio celi životradio celi život iceli život i štoživot i što jei što je iznadšto je iznad svegatrke i trkanje su ui trkanje su u mojojtrkanje su u mojoj krvinešto što sam radio celišto sam radio celi životsam radio celi život iradio celi život i štoceli život i što ježivot i što je iznadi što je iznad svega

Moj strah je sastavni deo mene, a verovatno i najbolji deo mene. -Franc Kafka
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Moj
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom