Troje može čuvati tajnu ukoliko je dvoje od njih mrtvo.


troje-moe-uvati-tajnu-ukoliko-dvoje-od-njih-mrtvo
bendžamin frenklintrojemožečuvatitajnuukolikodvojeodnjihmrtvotroje možemože čuvatičuvati tajnutajnu ukolikoukoliko jeje dvojedvoje odod njihnjih mrtvotroje može čuvatimože čuvati tajnučuvati tajnu ukolikotajnu ukoliko jeukoliko je dvojeje dvoje oddvoje od njihod njih mrtvotroje može čuvati tajnumože čuvati tajnu ukolikočuvati tajnu ukoliko jetajnu ukoliko je dvojeukoliko je dvoje odje dvoje od njihdvoje od njih mrtvotroje može čuvati tajnu ukolikomože čuvati tajnu ukoliko ječuvati tajnu ukoliko je dvojetajnu ukoliko je dvoje odukoliko je dvoje od njihje dvoje od njih mrtvo

Trojica mogu zadržati jednu tajnu, ukoliko su dvojica od njih mrtva.Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.Otišli su u kafe sličan bilo kom drugom, koji je te noći bio drugačiji, jer su njih dvoje bili tamo i voleli se.Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.