Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.


trudio-sam-se-usrdno-da-se-ljudskom-delovanju-ne-smejem-da-ga-ne-oplakujem-i-da-ga-ne-prezirem-nego-da-ga-shvatim
baruh de spinozatrudiosamseusrdnodaljudskomdelovanjunesmejemgaoplakujempreziremnegoshvatimtrudio samsam sese usrdnousrdno dada sese ljudskomljudskom delovanjudelovanju nene smejemda gaga nene oplakujemoplakujem ii dada gaga nene preziremnego dada gaga shvatimtrudio sam sesam se usrdnose usrdno dausrdno da seda se ljudskomse ljudskom delovanjuljudskom delovanju nedelovanju ne smejemda ga nega ne oplakujemne oplakujem ioplakujem i dai da gada ga nega ne preziremnego da gada ga shvatimtrudio sam se usrdnosam se usrdno dase usrdno da seusrdno da se ljudskomda se ljudskom delovanjuse ljudskom delovanju neljudskom delovanju ne smejemda ga ne oplakujemga ne oplakujem ine oplakujem i daoplakujem i da gai da ga neda ga ne preziremnego da ga shvatimtrudio sam se usrdno dasam se usrdno da sese usrdno da se ljudskomusrdno da se ljudskom delovanjuda se ljudskom delovanju nese ljudskom delovanju ne smejemda ga ne oplakujem iga ne oplakujem i dane oplakujem i da gaoplakujem i da ga nei da ga ne prezirem

Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, a da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim. -Baruh Spinoza
trudio-sam-se-usrdno-da-se-ljudskom-delovanju-ne-smejem-a-da-ga-ne-oplakujem-i-da-ga-ne-prezirem-nego-da-ga-shvatim
U nekim trenucima pomislim da ću da poludim… a onda shvatim da sam već luda i da nemam čega da se plašim:))))))))))
u-nekim-trenucima-pomislim-da-u-da-poludim-a-onda-shvatim-da-sam-ve-luda-i-da-nemam-ega-da-se-plaim
Ako mi život krila skrati, i sneg u oku počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem. -Miroslav Mika Antić
ako-mi-ivot-krila-skrati-i-sneg-u-oku-pone-da-veje-znam-bar-se-neu-pokajati-to-sam-umeo-da-se-smejem
Smejete mi se jer sam drugacija, ja se vama smejem, jer ste svi isti!
smejete-mi-se-jer-sam-drugacija-ja-se-vama-smejem-jer-ste-svi-isti