Tužna je činjenica da mir možemo obezbediti samo pripremom na rat.


tuna-injenica-da-mir-moemo-obezbediti-samo-pripremom-na-rat
džon f. keneditužnačinjenicadamirmožemoobezbeditisamopripremomnarattužna jeje činjenicačinjenica dada mirmir možemomožemo obezbeditiobezbediti samosamo pripremompripremom nana rattužna je činjenicaje činjenica dačinjenica da mirda mir možemomir možemo obezbeditimožemo obezbediti samoobezbediti samo pripremomsamo pripremom napripremom na rattužna je činjenica daje činjenica da mirčinjenica da mir možemoda mir možemo obezbeditimir možemo obezbediti samomožemo obezbediti samo pripremomobezbediti samo pripremom nasamo pripremom na rattužna je činjenica da mirje činjenica da mir možemočinjenica da mir možemo obezbeditida mir možemo obezbediti samomir možemo obezbediti samo pripremommožemo obezbediti samo pripremom naobezbediti samo pripremom na rat

Ne možemo dobiti mir u spoljašnjem svetu, sve dok se ne pomirimo sami sa sobom. -Dalaj Lama
ne-moemo-dobiti-mir-u-spoljanjem-svetu-sve-dok-se-ne-pomirimo-sami-sobom
Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan. -Malkolm Iks
ne-moete-odvojiti-mir-od-slobode-jer-niko-ne-moe-imati-mir-osim-ukoliko-slobodan
Volja za pobedom je važna, ali volja za pripremom je vitalna. -Džo Paterno
volja-za-pobedom-vana-ali-volja-za-pripremom-vitalna