Tvoja vrijednost je u onome šta si ti, a ne u tome šta posjeduješ.


tvoja-vrijednost-u-onome-ti-a-ne-u-tome-posjeduje
tomas edisontvojavrijednostonometatinetomeposjedujetvoja vrijednostvrijednost jeu onomeonome štasi tine uu tometome štašta posjeduještvoja vrijednost jevrijednost je uje u onomeu onome štaonome šta sišta si tia ne une u tomeu tome štatome šta posjeduještvoja vrijednost je uvrijednost je u onomeje u onome štau onome šta sionome šta si tia ne u tomene u tome štau tome šta posjeduještvoja vrijednost je u onomevrijednost je u onome štaje u onome šta siu onome šta si tia ne u tome štane u tome šta posjeduješ

Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. -Otac Tadej
ne-lutajmo-mislima-i-ne-gledajmo-drugi-rade-nego-gledajmo-mi-radimo-od-nas-proizilazi-da-li-teimo-ili-osuujemo-da-li-pratamo-ili-volimo