Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...


tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-i-nemoj-iveti-kako-drugi-misle-nemoj
tvojevremeograničenonemojgatroitiživećinečijiživotnemojdadopustitezarobidogmaživetikakodrugimisletvoje vremevreme jeje ograničenonemoj gaga trošititrošiti živećiživeći nečijinečiji životnemoj dada dopustišdopustiš dada tete zarobizarobi dogmadogma –i nemojnemoj živetiživeti kakokako drugidrugi mislenemojtvoje vreme jevreme je ograničenonemoj ga trošitiga trošiti živećitrošiti živeći nečijiživeći nečiji životnemoj da dopustišda dopustiš dadopustiš da teda te zarobite zarobi dogmazarobi dogma –dogma – i– i nemoji nemoj živetinemoj živeti kakoživeti kako drugikako drugi misletvoje vreme je ograničenonemoj ga trošiti živećiga trošiti živeći nečijitrošiti živeći nečiji životnemoj da dopustiš dada dopustiš da tedopustiš da te zarobida te zarobi dogmate zarobi dogma –zarobi dogma – idogma – i nemoj– i nemoj živetii nemoj živeti kakonemoj živeti kako drugiživeti kako drugi mislenemoj ga trošiti živeći nečijiga trošiti živeći nečiji životnemoj da dopustiš da teda dopustiš da te zarobidopustiš da te zarobi dogmada te zarobi dogma –te zarobi dogma – izarobi dogma – i nemojdogma – i nemoj živeti– i nemoj živeti kakoi nemoj živeti kako druginemoj živeti kako drugi misle

Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš … Nemoj da mi nešto petljaš. Nemoj da mi hoćeš-nećeš.
nikad-nemoj-da-se-vraa-kad-ve-jednom-u-svet-krene-nemoj-da-mi-neto-petlja-nemoj-da-mi-hoenee
Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti. -Đorđe Balašević
ume-ivot-da-bude-lep-da-smo-zdravi-i-da-nama-ljubavi-nema-se-kad-za-aliti-nemoj-se-sad-uspaliti-ej-moja-ti-nemoj-da-ti-moram-faliti
Voliš li život? Onda nemoj tratiti vreme jer je od vremena sastavljen život. -Bendžamin Frenklin
voli-li-ivot-onda-nemoj-tratiti-vreme-jer-od-vremena-sastavljen-ivot