Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – živeti kako drugi misle. Nemoj dozvoliti da buka tuđih mišljenja utiša tvoj unutrašnji glas. I najvažnije, imaj hrabrosti da pratiš svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju šta zaista želiš da postaneš. Sve ostalo dolazi na drugo mesto.


tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-iveti-kako-drugi-misle-nemoj-dozvoliti-da-buka-ih-miljenja
stiv džobstvojevremeograničenonemojgatroitiživećinečijiživotnemojdadopustitezarobidogmaživetikakodrugimisledozvolitibukatuđihmiljenjautiatvojunutranjiglasnajvažnijeimajhrabrostipratisvojesrceintuicijuoninekakovećznajutazaistaželipostanesveostalodolazinadrugomestotvoje vremevreme jeje ograničenonemoj gaga trošititrošiti živećiživeći nečijinečiji životnemoj dada dopustišdopustiš dada tete zarobizarobi dogmadogma –– živetiživeti kakokako drugidrugi mislenemoj dozvolitidozvoliti dada bukabuka tuđihtuđih mišljenjamišljenja utišautiša tvojtvoj unutrašnjiunutrašnji glasi najvažnijeimaj hrabrostihrabrosti dada pratišpratiš svojesvoje srcesrce ii intuicijuoni nekakonekako većveć znajuznaju štašta zaistazaista želišželiš dada postanešsve ostaloostalo dolazidolazi nana drugodrugo mestotvoje vreme jevreme je ograničenonemoj ga trošitiga trošiti živećitrošiti živeći nečijiživeći nečiji životnemoj da dopustišda dopustiš dadopustiš da teda te zarobite zarobi dogmazarobi dogma –dogma – živeti– živeti kakoživeti kako drugikako drugi mislenemoj dozvoliti dadozvoliti da bukada buka tuđihbuka tuđih mišljenjatuđih mišljenja utišamišljenja utiša tvojutiša tvoj unutrašnjitvoj unutrašnji glasimaj hrabrosti dahrabrosti da pratišda pratiš svojepratiš svoje srcesvoje srce isrce i intuicijuoni nekako većnekako već znajuveć znaju štaznaju šta zaistašta zaista želišzaista želiš daželiš da postanešsve ostalo dolaziostalo dolazi nadolazi na drugona drugo mesto

Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...
tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-i-nemoj-iveti-kako-drugi-misle-nemoj
Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš … Nemoj da mi nešto petljaš. Nemoj da mi hoćeš-nećeš.
nikad-nemoj-da-se-vraa-kad-ve-jednom-u-svet-krene-nemoj-da-mi-neto-petlja-nemoj-da-mi-hoenee