Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma - živeti kako drugi misle. Nemoj dozvoliti da buka tuđih mišljenja utiša tvojunutrašnji glas. I najvažnije, imaj hrabrosti da pratiš svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju šta zaista želiš da postaneš. Sve ostalo dolazi na drugo mesto.


tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-iveti-kako-drugi-misle-nemoj-dozvoliti-da-buka-ih-miljenja
stiv džobstvojevremeograničenonemojgatroitiživećinečijiživotnemojdadopustitezarobidogmaživetikakodrugimisledozvolitibukatuđihmiljenjautiatvojunutranjiglasnajvažnijeimajhrabrostipratisvojesrceintuicijuoninekakovećznajutazaistaželipostanesveostalodolazinadrugomestotvoje vremevreme jeje ograničenonemoj gaga trošititrošiti živećiživeći nečijinečiji životnemoj dada dopustišdopustiš dada tete zarobizarobi dogmadogmaživetiživeti kakokako drugidrugi mislenemoj dozvolitidozvoliti dada bukabuka tuđihtuđih mišljenjamišljenja utišautiša tvojunutrašnjitvojunutrašnji glasi najvažnijeimaj hrabrostihrabrosti dada pratišpratiš svojesvoje srcesrce ii intuicijuoni nekakonekako većveć znajuznaju štašta zaistazaista želišželiš dada postanešsve ostaloostalo dolazidolazi nana drugodrugo mestotvoje vreme jevreme je ograničenonemoj ga trošitiga trošiti živećitrošiti živeći nečijiživeći nečiji životnemoj da dopustišda dopustiš dadopustiš da teda te zarobite zarobi dogmazarobi dogmaživeti kakoživeti kako drugikako drugi mislenemoj dozvoliti dadozvoliti da bukada buka tuđihbuka tuđih mišljenjatuđih mišljenja utišamišljenja utiša tvojunutrašnjiutiša tvojunutrašnji glasimaj hrabrosti dahrabrosti da pratišda pratiš svojepratiš svoje srcesvoje srce isrce i intuicijuoni nekako većnekako već znajuveć znaju štaznaju šta zaistašta zaista želišzaista želiš daželiš da postanešsve ostalo dolaziostalo dolazi nadolazi na drugona drugo mesto

Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – živeti kako drugi misle. Nemoj dozvoliti da buka tuđih mišljenja utiša tvoj unutrašnji glas. I najvažnije, imaj hrabrosti da pratiš svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju šta zaista želiš da postaneš. Sve ostalo dolazi na drugo mesto.Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš … Nemoj da mi nešto petljaš. Nemoj da mi hoćeš-nećeš.Nemoj nikad do dna razotkrivati svoje srce ni svoju dušu.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.