Tvorac je svim ljudima podario neotuđiva prava, među kojima su život, sloboda i potraga za srećom. Verujem da Božanstvo nikad nije nameravalo da savršena sreća pripadne samo jednom od Njegovih stvorenja na ovom svetu; već čvrsto verujem da je svima nama u velikoj meri dalo moć da dođemo do sreće.


tvorac-svim-ljudima-podario-neotuiva-prava-meu-kojima-su-ivot-sloboda-i-potraga-za-sreom-verujem-da-boanstvo-nikad-nije-nameravalo-da-savrena-srea
tomas džefersontvoracsvimljudimapodarioneotuđivapravameđukojimasuživotslobodapotragazasrećomverujemdabožanstvonikadnijenameravalosavrenasrećapripadnesamojednomodnjegovihstvorenjanaovomsvetuvećčvrstoverujemsvimanamavelikojmeridalomoćdođemodosrećetvorac jeje svimsvim ljudimaljudima podariopodario neotuđivaneotuđiva pravameđu kojimakojima susu životsloboda ii potragapotraga zaza srećomverujem dada božanstvobožanstvo nikadnikad nijenije nameravalonameravalo dada savršenasavršena srećasreća pripadnepripadne samosamo jednomjednom odod njegovihnjegovih stvorenjastvorenja nana ovomovom svetuveć čvrstočvrsto verujemverujem dada jeje svimasvima namanama uu velikojvelikoj merimeri dalodalo moćmoć dada dođemodođemo dodo srećetvorac je svimje svim ljudimasvim ljudima podarioljudima podario neotuđivapodario neotuđiva pravameđu kojima sukojima su životsloboda i potragai potraga zapotraga za srećomverujem da božanstvoda božanstvo nikadbožanstvo nikad nijenikad nije nameravalonije nameravalo danameravalo da savršenada savršena srećasavršena sreća pripadnesreća pripadne samopripadne samo jednomsamo jednom odjednom od njegovihod njegovih stvorenjanjegovih stvorenja nastvorenja na ovomna ovom svetuveć čvrsto verujemčvrsto verujem daverujem da jeda je svimaje svima namasvima nama unama u velikoju velikoj merivelikoj meri dalomeri dalo moćdalo moć damoć da dođemoda dođemo dodođemo do sreće

Poštuj svoj trud i poštuj sam sebe. Samopoštovanje vodi do samodiscipline. Kada budeš oboje imao čvrsto u sebi, to je prava moć. -Klint Istvud
potuj-svoj-trud-i-potuj-sam-sebe-samopotovanje-vodi-do-samodiscipline-kada-bude-oboje-imao-vrsto-u-sebi-to-prava-mo
Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici. -Žorž Sand
zajedniki-ivot-najvei-stepen-sree-meu-ljudima-koji-se-vole-ali-svakome-misaonom-biu-potrebni-sati-osamljenosti-i-sabranosti-samo-po-cenu-ono-uiva
Mi smo u opasnosti da uništimo sami sebe zbog naše pohlepe i gluposti. Ne smemo gledati samo ka nama na ovom malom i sve zagađenijem i sve prenaseljenijem svetu. -Stiven Hoking
mi-smo-u-opasnosti-da-unitimo-sami-sebe-zbog-nae-pohlepe-i-gluposti-ne-smemo-gledati-samo-ka-nama-na-ovom-malom-i-sve-zagaenijem-i-sve