Tvrdi previše dugo da si u pravu, i bićeš kriv.


tvrdi-previe-dugo-da-u-pravu-i-bie-kriv
maksim gorkitvrdipreviedugodapravubićekrivtvrdi previšepreviše dugodugo dada siu pravui bićešbićeš krivtvrdi previše dugopreviše dugo dadugo da sida si usi u pravui bićeš krivtvrdi previše dugo dapreviše dugo da sidugo da si uda si u pravutvrdi previše dugo da sipreviše dugo da si udugo da si u pravu

Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini. -Imanuel Kant
prema-zakonu-ovek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini
Prema zakonu čovjek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini. -Imanuel Kant
prema-zakonu-ovjek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini
Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam. -Arapske poslovice
ako-me-jedanput-prevari-ti-kriv-ali-ako-me-i-drugi-put-prevari-kriv-sam-sam