Tvrdice su obično veliki plašljivci. Tvrdice nisu tvrdi samo u pitanju novca, nego i u pitanju prijateljstva i dobrote. Oni su sitničari i zavidljivci; i kao što teško nekom pruže zlatnu monetu, isto su tako uzdržljivi i da drugima učine uslugu, makar i rečju. Čovek tvrdica, to je inkarnacija ne samo jednog poroka, nego je to zbir nekoliko poroka, od kojih je njegova škrtost samo njihova najvidnija manifestacija.


tvrdice-su-obino-veliki-plaljivci-tvrdice-nisu-tvrdi-samo-u-pitanju-novca-nego-i-u-pitanju-prijateljstva-i-dobrote-oni-su-sitniari-i-zavidljivci-i-kao
jovan dučićtvrdicesuobičnovelikiplaljivcinisutvrdisamopitanjunovcanegoprijateljstvadobroteonisitničarizavidljivcikaototekonekompružezlatnumonetuistotakouzdržljividadrugimaučineuslugumakarrečjuČovektvrdicatoinkarnacijanejednogporokazbirnekolikoodkojihnjegovakrtostnjihovanajvidnijamanifestacijatvrdice susu običnoobično velikiveliki plašljivcitvrdice nisunisu tvrditvrdi samosamo uu pitanjupitanju novcanego iu pitanjupitanju prijateljstvaprijateljstva ii dobroteoni susu sitničarisitničari ii zavidljivcii kaokao štošto teškoteško nekomnekom pružepruže zlatnuzlatnu monetuisto susu takotako uzdržljiviuzdržljivi ii dada drugimadrugima učineučine uslugumakar ii rečjuČovek tvrdicaje inkarnacijainkarnacija nene samosamo jednogjednog porokanego jezbir nekolikonekoliko porokaod kojihkojih jeje njegovanjegova škrtostškrtost samosamo njihovanjihova najvidnijanajvidnija manifestacijatvrdice su običnosu obično velikiobično veliki plašljivcitvrdice nisu tvrdinisu tvrdi samotvrdi samo usamo u pitanjuu pitanju novcanego i ui u pitanjuu pitanju prijateljstvapitanju prijateljstva iprijateljstva i dobroteoni su sitničarisu sitničari isitničari i zavidljivcii kao štokao što teškošto teško nekomteško nekom pruženekom pruže zlatnupruže zlatnu monetuisto su takosu tako uzdržljivitako uzdržljivi iuzdržljivi i dai da drugimada drugima učinedrugima učine uslugumakar i rečjuje inkarnacija neinkarnacija ne samone samo jednogsamo jednog porokaje to zbirzbir nekoliko porokaod kojih jekojih je njegovaje njegova škrtostnjegova škrtost samoškrtost samo njihovasamo njihova najvidnijanjihova najvidnija manifestacija

Škrtice nisu samo tvrde u pitanju novca, nego i u pitanju prvenstva i slobode. -Jovan Dučić
krtice-nisu-samo-tvrde-u-pitanju-novca-nego-i-u-pitanju-prvenstva-i-slobode
Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego celo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene. -Jovan Dučić
ena-se-esto-brani-od-poroka-sranije-i-potenije-nego-mukarac-jer-zna-da-ne-kontrolie-samo-jedno-lice-nego-celo-drutvo-i-porodica-i-sve-ostalo-to-su
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli
iše možete postići s lepom rečju i pištoljem nego samo s lepom rečju. -Al Kapone
ie-moete-postii-s-lepom-reju-i-pitoljem-nego-samo-s-lepom-reju
Više možete postići s lepom rečju i pištoljem nego samo s lepom rečju. -Al Kapone
vie-moete-postii-s-lepom-reju-i-pitoljem-nego-samo-s-lepom-reju