U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.


u-bogatstvu-misli-kako-e-s-dostojanstvom-snositi-siromatinu-u-srei-misli-kako-e-s-dostojanstvom-snositi-nesreu-kada-te-ljudi-hvale-misli-kako-e-s
nikolaj velimirovićbogatstvumislikakoćedostojanstvomsnositisiromatinusrećinesrećukadateljudihvalenjihoveporugecelogaživotaumretiu bogatstvubogatstvu mislikako ćešs dostojanstvomdostojanstvom snositisnositi siromaštinuu srećisreći mislikako ćešs dostojanstvomdostojanstvom snositisnositi nesrećukada tete ljudiljudi hvalehvale mislikako ćešs dostojanstvomdostojanstvom snositisnositi njihovenjihove porugeceloga životaživota mislikako ćešs dostojanstvomdostojanstvom umretiu bogatstvu mislikako ćeš sćeš s dostojanstvoms dostojanstvom snositidostojanstvom snositi siromaštinuu sreći mislikako ćeš sćeš s dostojanstvoms dostojanstvom snositidostojanstvom snositi nesrećukada te ljudite ljudi hvaleljudi hvale mislikako ćeš sćeš s dostojanstvoms dostojanstvom snositidostojanstvom snositi njihovesnositi njihove porugea celoga životaceloga života mislikako ćeš sćeš s dostojanstvoms dostojanstvom umreti

Svi misle kako promeniti svet, a niko ne misli kako promeniti sebe.Vremenom ćeš se navići na rastajanje. Naučićeš da se sećaš, a sećanje je isto kao i susret. I pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića u uspomeni. Na kraju ćeš videti da si ti pomalo svi koje si nekada volela. Jednom ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučićes da sanjaš.Onako kako razmišljaš takav ćeš i postati.Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš večno živeti.Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom.Prodri u ljudske duše, tako ćeš videti kakve su sudije kojih se bojiš i kako oni sude samima sebi.