U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.


u-bogatstvu-misli-kako-e-s-dostojanstvom-snositi-siromatinu-u-srei-misli-kako-e-s-dostojanstvom-snositi-nesreu-kada-te-ljudi-hvale-misli-kako-e-s
nikolaj velimirovićbogatstvumislikakoćedostojanstvomsnositisiromatinusrećinesrećukadateljudihvalenjihoveporugecelogaživotaumretiu bogatstvubogatstvu mislikako ćešs dostojanstvomdostojanstvom snositisnositi siromaštinuu srećisreći mislikako ćešs dostojanstvomdostojanstvom snositisnositi nesrećukada tete ljudiljudi hvalehvale mislikako ćešs dostojanstvomdostojanstvom snositisnositi njihovenjihove porugeceloga životaživota mislikako ćešs dostojanstvomdostojanstvom umretiu bogatstvu mislikako ćeš sćeš s dostojanstvoms dostojanstvom snositidostojanstvom snositi siromaštinuu sreći mislikako ćeš sćeš s dostojanstvoms dostojanstvom snositidostojanstvom snositi nesrećukada te ljudite ljudi hvaleljudi hvale mislikako ćeš sćeš s dostojanstvoms dostojanstvom snositidostojanstvom snositi njihovesnositi njihove porugea celoga životaceloga života mislikako ćeš sćeš s dostojanstvoms dostojanstvom umreti

Svi misle kako promeniti svet, a niko ne misli kako promeniti sebe. -Lav Nikolajevič Tolstoj
svi-misle-kako-promenitisvet-a-niko-ne-misli-kako-promeniti-sebe
Onako kako razmišljaš takav ćeš i postati. -Brus li
onako-kako-razmilja-takav-e-i-postati
Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom. -Paulo Koeljo
imam-svoj-put-put-potrage-za-ljubavlju-i-inim-sve-to-mogue-da-ga-preem-s-dostojanstvom
Prodri u ljudske duše, tako ćeš videti kakve su sudije kojih se bojiš i kako oni sude samima sebi. -Marko Aurelije
prodri-u-ljudske-e-tako-e-videti-kakve-su-sudije-kojih-se-boji-i-kako-oni-sude-samima-sebi