U carstvo duha neće nikad dospeti oni koji tvrde da  su im već sve istine poznate.


u-carstvo-duha-nee-nikad-dospeti-oni-koji-tvrde-da-su-im-ve-sve-istine-poznate
tin ujevićcarstvoduhanećenikaddospetionikojitvrdedasuimvećsveistinepoznateu carstvocarstvo duhaduha nećeneće nikadnikad dospetidospeti onioni kojikoji tvrdetvrde dadasusu imim većveć svesve istineistine poznateu carstvo duhacarstvo duha nećeduha neće nikadneće nikad dospetinikad dospeti onidospeti oni kojioni koji tvrdekoji tvrde datvrde dada susu imsu im većim već sveveć sve istinesve istine poznateu carstvo duha nećecarstvo duha neće nikadduha neće nikad dospetineće nikad dospeti oninikad dospeti oni kojidospeti oni koji tvrdeoni koji tvrde dakoji tvrde datvrde da suda su imsu im većsu im već sveim već sve istineveć sve istine poznateu carstvo duha neće nikadcarstvo duha neće nikad dospetiduha neće nikad dospeti onineće nikad dospeti oni kojinikad dospeti oni koji tvrdedospeti oni koji tvrde daoni koji tvrde dakoji tvrde da sutvrde da su imda su im većsu im već svesu im već sve istineim već sve istine poznate

Nikada ne govorite ružno o visokom društvu. To uvek govore oni koji ne mogu dospeti u to društvo. -Oskar Vajld
nikada-ne-govorite-runo-o-visokom-drutvu-to-uvek-govore-oni-koji-ne-mogu-dospeti-u-to-drutvo
Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju. -Dejl Karnegi
ne-bojite-se-onih-koji-tvrde-ve-onih-koji-izbegavaju
Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. -Sokrat
lenjivci-nisu-samo-oni-koji-ne-rade-ve-i-oni-koji-mogu-da-rade-bolje
Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme. -Miroslav Mika Antić
ako-sad-nisi-ti-nikad-to-nee-biti-nije-sve-u-svoje-vreme-ve-sve-u-tvoje-vreme