U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci!


u-dobru-lako-dobar-biti-na-muci-se-poznaju-junaci
petar ii petrović njegošdobrulakodobarbitinamucisepoznajujunaciu dobrudobru jeje lakolako dobardobar bitina mucimuci sese poznajupoznaju junaciu dobru jedobru je lakoje lako dobarlako dobar bitina muci semuci se poznajuse poznaju junaciu dobru je lakodobru je lako dobarje lako dobar bitina muci se poznajumuci se poznaju junaciu dobru je lako dobardobru je lako dobar bitina muci se poznaju junaci

Na statusu se poznaju junaci! :D
na-statusu-se-poznaju-junaci-d
Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!
ne-moe-biti-dovoljno-dobar-svima-ali-e-uvek-biti-savr-onome-ko-te-zasluuje
Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean