U šestoj godini sam želio postati kuhar. U sedmoj godini Napoleon. Moja ambicija je tako rasla iz godine u godinu sve do sada.


u-estoj-godini-sam-elio-postati-kuhar-u-sedmoj-godini-napoleon-moja-ambicija-tako-rasla-iz-godine-u-godinu-sve-do-sada
salvador daliestojgodinisamželiopostatikuharsedmojnapoleonmojaambicijatakoraslaizgodinegodinusvedosadau šestojšestoj godinigodini samsam želioželio postatipostati kuharu sedmojsedmoj godinigodini napoleonmoja ambicijaambicija jeje takotako raslarasla iziz godinegodine uu godinugodinu svesve dodo sadau šestoj godinišestoj godini samgodini sam želiosam želio postatiželio postati kuharu sedmoj godinisedmoj godini napoleonmoja ambicija jeambicija je takoje tako raslatako rasla izrasla iz godineiz godine ugodine u godinuu godinu svegodinu sve dosve do sadau šestoj godini samšestoj godini sam želiogodini sam želio postatisam želio postati kuharu sedmoj godini napoleonmoja ambicija je takoambicija je tako raslaje tako rasla iztako rasla iz godinerasla iz godine uiz godine u godinugodine u godinu sveu godinu sve dogodinu sve do sadau šestoj godini sam želiošestoj godini sam želio postatigodini sam želio postati kuharmoja ambicija je tako raslaambicija je tako rasla izje tako rasla iz godinetako rasla iz godine urasla iz godine u godinuiz godine u godinu svegodine u godinu sve dou godinu sve do sada

Neki menjaju nove godine kao mala deca pelene. Čim u jednoj godini urade onu stvar, odmah traže novu i čistu godinu.Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga.Jesam li ja to ikada učinio? Upravo suprotno, ja sam ih ponovo uspostavio kada su nestale. Ko stvarno misli da bi ja, u 67. godini, započeo karijeru diktatora?Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.U osamnaestoj je godini i djavo lep.Postoje žene koje su iz godine u godinu sve nevinije.