U fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem.


u-faizmu-ne-postoji-borba-za-ivot-naprotiv-ivot-se-ivi-samo-zbog-borbe-zbog-toga-pacifizam-kolaboracija-neprijateljem
umberto ekofaizmunepostojiborbazaživotnaprotivživotseživisamozbogborbezbogtogapacifizamkolaboracijaneprijateljemu fašizmufašizmu nene postojipostoji borbaborba zaza životživot sese živiživi samosamo zbogzbog borbezbog togapacifizam jeje kolaboracijakolaboracija sasa neprijateljemu fašizmu nefašizmu ne postojine postoji borbapostoji borba zaborba za životživot se živise živi samoživi samo zbogsamo zbog borbepacifizam je kolaboracijaje kolaboracija sakolaboracija sa neprijateljemu fašizmu ne postojifašizmu ne postoji borbane postoji borba zapostoji borba za životživot se živi samose živi samo zbogživi samo zbog borbepacifizam je kolaboracija saje kolaboracija sa neprijateljemu fašizmu ne postoji borbafašizmu ne postoji borba zane postoji borba za životživot se živi samo zbogse živi samo zbog borbepacifizam je kolaboracija sa neprijateljem

Feminizam postoji samo zbog toga da bi se ružne žene integrisale u društvo. -Čarls Bukovski
feminizam-postoji-samo-zbog-toga-da-bi-se-rune-ene-integrisale-u-drutvo
Ne postoji zagroban život; život je ovdje i sad, a zatim vječiti mrak. -Jack London
ne-postoji-zagroban-ivot-ivot-ovdje-i-sad-a-zatim-vjeiti-mrak
Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. -Paulo Koeljo
mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju