U istoriju se i dalje ulazi utabanim stazama davnašnjih programa i parola. Nema originalnih ni ideja ni žrtava.


u-istoriju-se-i-dalje-ulazi-utabanim-stazama-davnanjih-programa-i-parola-nema-originalnih-ideja-rtava
matija bećkovićistorijusedaljeulaziutabanimstazamadavnanjihprogramaparolanemaoriginalnihidejažrtavau istorijuistoriju sese ii daljedalje ulaziulazi utabanimutabanim stazamastazama davnašnjihdavnašnjih programaprograma ii parolaoriginalnih nini idejaideja nini žrtavau istoriju seistoriju se ise i daljei dalje ulazidalje ulazi utabanimulazi utabanim stazamautabanim stazama davnašnjihstazama davnašnjih programadavnašnjih programa iprograma i parolanema originalnih nioriginalnih ni idejani ideja niideja ni žrtavau istoriju se iistoriju se i daljese i dalje ulazii dalje ulazi utabanimdalje ulazi utabanim stazamaulazi utabanim stazama davnašnjihutabanim stazama davnašnjih programastazama davnašnjih programa idavnašnjih programa i parolanema originalnih ni idejaoriginalnih ni ideja nini ideja ni žrtavau istoriju se i daljeistoriju se i dalje ulazise i dalje ulazi utabanimi dalje ulazi utabanim stazamadalje ulazi utabanim stazama davnašnjihulazi utabanim stazama davnašnjih programautabanim stazama davnašnjih programa istazama davnašnjih programa i parolanema originalnih ni ideja nioriginalnih ni ideja ni žrtava

Čovek može da umre, nacije da se uzdižu i padaju, ali ideja i dalje živi. -Džon F. Kenedi
ovek-moe-da-umre-nacije-da-se-uzdiu-i-padaju-ali-ideja-i-dalje-ivi
Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Hrista. -Fidel Kastro
ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-hrista
Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Krista. -Fidel Kastro
ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-krista
Ne idi utabanim putem. Umesto toga, kreni tamo gde puta nema i ostavi trag.
ne-idi-utabanim-putem-umesto-toga-kreni-tamo-gde-puta-nema-i-ostavi-trag
Uvek se možeš vratiti starim stazama, ali nikad na isti način i nikad kao ista osoba.
uvek-se-moe-vratiti-starim-stazama-ali-nikad-na-isti-nain-i-nikad-kao-ista-osoba