U životu nije važno ono što vam se dogodi nego ono čega se sećate i način na koji to pamtite.


u-ivotu-nije-vano-ono-to-vam-se-dogodi-nego-ono-ega-se-seate-i-nain-na-koji-to-pamtite
gabrijel garsija markesživotunijevažnoonotovamsedogodinegočegasećatenačinnakojitopamtiteu životuživotu nijenije važnovažno onoono štošto vamvam sese dogodidogodi negonego onoono čegačega sese sećatesećate ii načinnačin nana kojiu životu niježivotu nije važnonije važno onovažno ono štoono što vamšto vam sevam se dogodise dogodi negodogodi nego ononego ono čegaono čega sečega se sećatese sećate isećate i načini način nanačin na kojikoji to pamtiteu životu nije važnoživotu nije važno ononije važno ono štovažno ono što vamono što vam sešto vam se dogodivam se dogodi negose dogodi nego onodogodi nego ono čeganego ono čega seono čega se sećatečega se sećate ise sećate i načinsećate i način nai način na kojina koji to pamtiteu životu nije važno onoživotu nije važno ono štonije važno ono što vamvažno ono što vam seono što vam se dogodišto vam se dogodi negovam se dogodi nego onose dogodi nego ono čegadogodi nego ono čega senego ono čega se sećateono čega se sećate ičega se sećate i načinse sećate i način nasećate i način na kojinačin na koji to pamtite

Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. -Vinston Čerčil
tajna-uspeha-u-ivotu-nije-da-ovek-radi-ono-to-voli-ve-da-voli-ono-to-radi
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo