U životu se ničega ne treba bojati, nego ga se samo mora razumijeti. Sada razumijevamo više, te bismo se trebali bojati manje.


u-ivotu-se-ega-ne-treba-bojati-nego-ga-se-samo-mora-razumijeti-sada-razumijevamo-vie-te-bismo-se-trebali-bojati-manje
marie curieživotuseničeganetrebabojatinegogasamomorarazumijetisadarazumijevamovietebismotrebalibojatimanjeu životuživotu sese ničeganičega nene trebatreba bojatinego gaga sese samosamo moramora razumijetisada razumijevamorazumijevamo višete bismobismo sese trebalitrebali bojatibojati manjeu životu seživotu se ničegase ničega neničega ne trebane treba bojatinego ga sega se samose samo morasamo mora razumijetisada razumijevamo višete bismo sebismo se trebalise trebali bojatitrebali bojati manjeu životu se ničegaživotu se ničega nese ničega ne trebaničega ne treba bojatinego ga se samoga se samo morase samo mora razumijetite bismo se trebalibismo se trebali bojatise trebali bojati manjeu životu se ničega neživotu se ničega ne trebase ničega ne treba bojatinego ga se samo moraga se samo mora razumijetite bismo se trebali bojatibismo se trebali bojati manje

Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo.Vlade koja tlači se treba bojati više nego tigra.Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali.Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima.Lanjskog se snega nije bojati.Nemoj se bojati perfekcije – nikada je nećeš dostići.