U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir.


u-jednom-trenutku-u-ivotu-sam-imao-sve-milione-dolara-vile-automobile-lepu-odeu-lepe-ene-i-bilo-koju-drugu-materijalnu-stvar-kojumoete-zamisliti-sada
ričard prajorjednomtrenutkuživotusamimaosvemilionedolaravileautomobilelepuodećulepeženebilokojudrugumaterijalnustvarkoju možetezamislitisadaseborimdaimamsvojmiru jednomjednom trenutkutrenutku uu životuživotu samsam imaoimao svesve –– milionemilione dolaralepu odećulepe ženežene ii bilobilo kojukoju drugudrugu materijalnumaterijalnu stvarstvar koju možetekoju možete zamislitisada sese borimborim dada imamimam svojsvoj miru jednom trenutkujednom trenutku utrenutku u životuu životu samživotu sam imaosam imao sveimao sve –sve – milione– milione dolaralepe žene ižene i biloi bilo kojubilo koju drugukoju drugu materijalnudrugu materijalnu stvarmaterijalnu stvar koju možetestvar koju možete zamislitisada se borimse borim daborim da imamda imam svojimam svoj mir

Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja. -Frida Kalo
jedina-stvar-koju-znam-raditi-slikati-zato-to-imam-potrebu-i-slikam-sve-to-mi-proe-kroz-glavu-bez-razmiljanja
Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo. -Stendal
najvea-srea-koju-nam-moe-dati-ljubav-prvi-stisak-ruke-ene-koju-volimo
Ukoliko umreš onda si srećan u potpunosti i tvoja duša nastavlja živeti negde drugo. Ja se ne bojim umiranja. Totalni mir nakon smrti i pretvaranje u nekog drugog je najbolja nada koju imam. -Kurt Kobejn
ukoliko-umre-onda-srean-u-potpunosti-i-tvoja-a-nastavlja-iveti-negde-drugo-ja-se-ne-bojim-umiranja-totalni-mir-nakon-smrti-i-pretvaranje-u-nekog