U koga je srce tmurno, u toga svakog dana kiši.


u-koga-srce-tmurno-u-toga-svakog-dana-kii
ruske poslovicekogasrcetmurnotogasvakogdanakiiu kogakoga jeje srcesrce tmurnou togatoga svakogsvakog danadana kišiu koga jekoga je srceje srce tmurnou toga svakogtoga svakog danasvakog dana kišiu koga je srcekoga je srce tmurnou toga svakog danatoga svakog dana kišiu koga je srce tmurnou toga svakog dana kiši

Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega. -Fridrih Niče
ako-ovek-svakog-dana-stoji-na-ivici-i-gleda-u-provaliju-jednog-dana-e-i-provalija-pogledati-u-njega
Ja svakog dana vršim kriminal – ubijam vreme! ;)
ja-svakog-dana-vrim-kriminal-ubijam-vreme
Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čoveka kao biće i ne pravimo ni od koga idola. -Zoran Đinđić
moj-politiki-ideal-demokratija-potujmo-svakog-oveka-kao-bie-i-ne-pravimo-od-koga-idola
Onog dana kad pomislite da nema ništa za popraviti u igri je žalostan dan za svakog igrača. -Lionel Mesi
onog-dana-kad-pomislite-da-nema-za-popraviti-u-igri-alostan-dan-za-svakog-igraa