U korenu naše civilizacije, postoji sloboda svakog lica, misli, verovanja, mišljenja, rada, dokolice.


u-korenu-nae-civilizacije-postoji-sloboda-svakog-lica-misli-verovanja-miljenja-rada-dokolice
Šarl de golkorenunaecivilizacijepostojislobodasvakoglicamisliverovanjamiljenjaradadokoliceu korenukorenu našenaše civilizacijepostoji slobodasloboda svakogsvakog licau korenu našekorenu naše civilizacijepostoji sloboda svakogsloboda svakog licau korenu naše civilizacijepostoji sloboda svakog lica

Individualna sloboda nije poklon civilizacije. Ona je postojala davno prije civilizacije.Bez telesnog rada nema zdravog tela niti zdravih misli u glavi.Gde postoji sloboda - tamo je moja zemlja.Na svetu ne postoji stvar koja se zove polu-sloboda.Emocije su naše najdublje misli.Većina ljudi su drugi ljudi. Njihove misli su tuđa mišljenja. Njihovi životi mimikrija.