U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.


u-ljubavi-najlepe-da-se-sanja-eka-i-da-se-uva-tajna-ko-nije-proao-kroz-to-nije-voleo-ko-nije-sposoban-da-se-rtvuje-da-pregoreva-nema-dara-za-ljubav
desanka maksimovićljubavinajlepedasesanjačekačuvatajnakonijeproaokroztovoleosposobanžrtvujepregorevanemadarazaljubavpatioplakaou ljubaviljubavi jeje najlepšenajlepše dada sese sanjačeka ii dada sese čuvačuva tajnako nijenije prošaoprošao kroznije voleoko nijenije sposobansposoban dada sese žrtvujeda pregorevapregoreva nemanema daradara zaza ljubavko nijenije patiopatio ii plakaoplakao nijenije voleou ljubavi jeljubavi je najlepšeje najlepše danajlepše da seda se sanjačeka i dai da seda se čuvase čuva tajnako nije prošaonije prošao krozkroz to nijeko nije sposobannije sposoban dasposoban da seda se žrtvujeda pregoreva nemapregoreva nema daranema dara zadara za ljubavko nije pationije patio ipatio i plakaoi plakao nijeplakao nije voleo

Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!Bila je neko ko ne zna ostati. I nije ostala, nikada. A voleo sam je. I ona je mene volela. Svi su to znali, osim nas.Sloboda i ljubav idu skupa. Ljubav nije reakcija. Ako te volim zato što ti voliš mene, to je samo trgovina, stvar koja se kupuje na pijaci; to nije ljubav.Neki misle da nije imao srca, slučajno znam da ga je imao, mada moram priznati da mu to nije bio najkarakterističniji organ. Ipak, ne zameram što ga nije preterano forsirao.