U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju.


u-ljubavi-ne-stradaju-samo-ljudi-koji-su-mekog-srca-nego-naprotiv-najvie-stradaju-ba-oni-koji-umjesto-srca-nose-svoju-grubu-sebinost-svirepu-elju-da
jovan dučićljubavinestradajusamoljudikojisumekogsrcanegonaprotivnajviebaoniumjestosrcanosesvojugrubusebičnostsvirepuželjudaosvojepotrebudespotskizavladajuu ljubaviljubavi nene stradajustradaju samosamo ljudiljudi kojikoji susu mekogmekog srcanajviše stradajustradaju bašbaš onioni kojikoji umjestoumjesto srcasrca nosenose svojusvoju grubugrubu sebičnostsvirepu željuželju dada osvojeosvoje ii potrebupotrebu dada despotskidespotski zavladajuu ljubavi neljubavi ne stradajune stradaju samostradaju samo ljudisamo ljudi kojiljudi koji sukoji su mekogsu mekog srcanajviše stradaju bašstradaju baš onibaš oni kojioni koji umjestokoji umjesto srcaumjesto srca nosesrca nose svojunose svoju grubusvoju grubu sebičnostsvirepu želju daželju da osvojeda osvoje iosvoje i potrebui potrebu dapotrebu da despotskida despotski zavladaju

Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca. -Hajnrih Hajne
svi-ljudi-koji-nemaju-srca-su-glupi-jer-nae-misli-ne-dolaze-iz-naih-glava-ve-iz-naih-srca
Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-mogu-nesreu-da-trpe-celog-ivota-i-da-se-ne-oseaju-nesrenim-kao-to-drugi-podlegnu-pod-prvim-nesreama-najvie-stradaju-sujetni-i-ravi-a