U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.


u-ljubavi-niko-nikoga-ne-moe-da-povredi-svako-od-nas-odgovoran-za-ono-to-osea-i-ne-moemo-drugog-da-krivimo-za-to-ve-sam-iskusila-patnju-kada-sam
paulo koeljoljubavinikonikoganemožedapovredisvakoodnasodgovoranzaonotoosećamožemodrugogkrivimotovećsamiskusilapatnjukadaizgubilaosobekojebilazaljubljenadanasčvrstoubeđenagubijerposedujetoistinskoiskustvoslobodeimatinajvažnijustvarnasvetuposedovatiu ljubaviljubavi nikoniko nikoganikoga nene možemože dada povredisvako odod nasnas jeje odgovoranodgovoran zaza onoono štošto osećaoseća ii nene možemomožemo drugogdrugog dada krivimokrivimo zaveć samsam iskusilaiskusila patnjupatnju kadakada samsam izgubilaizgubila osobeosobe uu kojekoje samsam bilabila zaljubljenadanas samsam čvrstočvrsto ubeđenaubeđena dada nikoniko nikoganikoga nene gubijer nikoniko nikoganikoga nene posedujeje istinskoistinsko iskustvoiskustvo slobodeimati najvažnijunajvažniju stvarstvar nana svetusvetu ii nene posedovatiposedovati jeu ljubavi nikoljubavi niko nikoganiko nikoga nenikoga ne možene može damože da povredisvako od nasod nas jenas je odgovoranje odgovoran zaodgovoran za onoza ono štoono što osećašto oseća ioseća i nei ne možemone možemo drugogmožemo drugog dadrugog da krivimoda krivimo zaveć sam iskusilasam iskusila patnjuiskusila patnju kadapatnju kada samkada sam izgubilasam izgubila osobeizgubila osobe uosobe u kojeu koje samkoje sam bilasam bila zaljubljenadanas sam čvrstosam čvrsto ubeđenačvrsto ubeđena daubeđena da nikoda niko nikoganiko nikoga nenikoga ne gubijer niko nikoganiko nikoga nenikoga ne posedujeje istinsko iskustvoistinsko iskustvo slobodeimati najvažniju stvarnajvažniju stvar nastvar na svetuna svetu isvetu i nei ne posedovatine posedovati je

Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.I zauvijek sam ostao gladan ljubavi i pažnje: niko me u životu nije mogao iznenaditi grubošću i uvjek sam je očekivao, a svako me mogao pridobiti pa i prevariti pitomošću, nježnošću, prijateljstvom, pa i kad bih se prevario, opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.Na ovoj planeti možemo voleti samo s trpljenjem i patnjom. Mi ne možemo drugačije ljubiti, niti znamo i jednu drugu vrstu ljubavi. Prihvatam patnju kako bi dobio ljubav. Žedan sam ljubavi, evo sada, u ovom trenutku, da poljubim, sa suzama, zemlju koju sam ostavio, i ne želim, i neću prihvatiti život na bilo kojoj drugoj.