U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.


u-ljubavi-niko-nikoga-ne-moe-da-povredi-svako-od-nas-odgovoran-za-ono-to-osea-i-ne-moemo-drugog-da-krivimo-za-to-ve-sam-iskusila-patnju-kada-sam
paulo koeljoljubavinikonikoganemožedapovredisvakoodnasodgovoranzaonotoosećamožemodrugogkrivimotovećsamiskusilapatnjukadaizgubilaosobekojebilazaljubljenadanasčvrstoubeđenagubijerposedujetoistinskoiskustvoslobodeimatinajvažnijustvarnasvetuposedovatiu ljubaviljubavi nikoniko nikoganikoga nene možemože dada povredisvako odod nasnas jeje odgovoranodgovoran zaza onoono štošto osećaoseća ii nene možemomožemo drugogdrugog dada krivimokrivimo zaveć samsam iskusilaiskusila patnjupatnju kadakada samsam izgubilaizgubila osobeosobe uu kojekoje samsam bilabila zaljubljenadanas samsam čvrstočvrsto ubeđenaubeđena dada nikoniko nikoganikoga nene gubijer nikoniko nikoganikoga nene posedujeje istinskoistinsko iskustvoiskustvo slobodeimati najvažnijunajvažniju stvarstvar nana svetusvetu ii nene posedovatiposedovati jeu ljubavi nikoljubavi niko nikoganiko nikoga nenikoga ne možene može damože da povredisvako od nasod nas jenas je odgovoranje odgovoran zaodgovoran za onoza ono štoono što osećašto oseća ioseća i nei ne možemone možemo drugogmožemo drugog dadrugog da krivimoda krivimo zaveć sam iskusilasam iskusila patnjuiskusila patnju kadapatnju kada samkada sam izgubilasam izgubila osobeizgubila osobe uosobe u kojeu koje samkoje sam bilasam bila zaljubljenadanas sam čvrstosam čvrsto ubeđenačvrsto ubeđena daubeđena da nikoda niko nikoganiko nikoga nenikoga ne gubijer niko nikoganiko nikoga nenikoga ne posedujeje istinsko iskustvoistinsko iskustvo slobodeimati najvažniju stvarnajvažniju stvar nastvar na svetuna svetu isvetu i nei ne posedovatine posedovati je

Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan. -Malkolm Iks
ne-moete-odvojiti-mir-od-slobode-jer-niko-ne-moe-imati-mir-osim-ukoliko-slobodan