U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.


u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
jovan dučićljubaviseosećavienegototrebapatimislisanjaživikažeonotasamineverujemou ljubaviljubavi sese osećaoseća viševiše negonego štošto trebapati viševiše negonego štošto sese mislisanja viševiše negonego štošto sese živii kažekaže ii onoono uni samisami nene verujemou ljubavi seljubavi se osećase oseća višeoseća više negoviše nego štonego što trebapati više negoviše nego štonego što sešto se mislisanja više negoviše nego štonego što sešto se živii kaže ikaže i onoi ono uono u štašta ni samini sami nesami ne verujemou ljubavi se osećaljubavi se oseća višese oseća više negooseća više nego štoviše nego što trebapati više nego štoviše nego što senego što se mislisanja više nego štoviše nego što senego što se živii kaže i onokaže i ono ui ono u štaono u šta niu šta ni samišta ni sami neni sami ne verujemou ljubavi se oseća višeljubavi se oseća više negose oseća više nego štooseća više nego što trebapati više nego što seviše nego što se mislisanja više nego što seviše nego što se živii kaže i ono ukaže i ono u štai ono u šta niono u šta ni samiu šta ni sami nešta ni sami ne verujemo

Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja. -Miroslav Mika Antić
nisam-oseao-da-diram-u-e-kada-te-prvi-put-videh-i-poeleh-oduvek-bila-moja-vie-nego-to-sam-ja-svoj-i-vie-nego-i-sama-svoja
Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. -Artur Šopenhauer
ljudi-se-hiljadu-puta-vie-trude-da-steknu-materijalno-nego-duhovno-bogatstvo-mada-sasvim-sigurno-da-nau-sreu-stvara-ono-to-jesmo-a-ne-ono-to-imamo
Zlo na svijetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju, nego oni koji kažu više nego što znaju. -Stendal
zlo-na-svijetu-ne-prouzrokuju-oni-to-kau-sve-to-znaju-nego-oni-koji-kau-vie-nego-to-znaju
Darežljivost nije kad mi pokloniš nešto što ja trebam više od tebe, već ono što ti trebaš više od mene! -Halil Džubran
dareljivost-nije-kad-mi-pokloni-neto-to-ja-trebam-vie-od-tebe-ve-ono-to-ti-treba-vie-od-mene
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to