U lošem društvu budi spreman i na grom iz vedra neba.


u-loem-drutvu-budi-spreman-i-na-grom-iz-vedra-neba
poslovice korisnikaloemdrutvubudispremannagromizvedranebau lošemlošem društvudruštvu budibudi spremanspreman ii nana gromgrom iziz vedravedra nebau lošem društvulošem društvu budidruštvu budi spremanbudi spreman ispreman i nai na gromna grom izgrom iz vedraiz vedra nebau lošem društvu budilošem društvu budi spremandruštvu budi spreman ibudi spreman i naspreman i na gromi na grom izna grom iz vedragrom iz vedra nebau lošem društvu budi spremanlošem društvu budi spreman idruštvu budi spreman i nabudi spreman i na gromspreman i na grom izi na grom iz vedrana grom iz vedra neba

Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu
Jedri svojim smerom i budi spreman kad kucne čas. -Ernest Hemingvej
jedri-svojim-smerom-i-budi-spreman-kad-kucne-as