U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica.


u-najveem-broju-sluajeva-ljubomoran-ovek-to-onaj-koji-veruje-da-ena-jaa-od-njega-i-da-joj-on-nije-dovoljan-stoga-ljubomora-samo-jedan-strah-a
jovan dučićnajvećembrojuslučajevaljubomorančovektoonajkojiverujedaženajačaodnjegajojonnijedovoljanstogaljubomorasamojedanstrahčovekkukavicau najvećemnajvećem brojubroju slučajevaljubomoran čovekje onajonaj kojikoji verujeveruje dada jeje ženažena jačajača odod njegai dada jojjoj onon nijenije dovoljanstoga jeje ljubomoraljubomora samosamo jedanjedan strahljubomoran čovekčovek kukavicau najvećem brojunajvećem broju slučajevaje onaj kojionaj koji verujekoji veruje daveruje da jeda je ženaje žena jačažena jača odjača od njegai da jojda joj onjoj on nijeon nije dovoljanstoga je ljubomoraje ljubomora samoljubomora samo jedansamo jedan straha ljubomoran čovekljubomoran čovek kukavica

Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen! -Ruske poslovice
kad-voli-ovek-nije-ljubomoran-ve-kad-eli-da-bude-voljen
Srećno oženjen je samo onaj čovek koji razume svaku reč koju njegova žena nije rekla. -Alfred Hičkok
sreno-oenjen-samo-onaj-ovek-koji-razume-svaku-re-koju-njegova-ena-nije-rekla
Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka. -Paulo Koeljo
nije-sve-u-ivotu-pitanje-poloaja-kada-se-vodi-ljubav-i-u-najveem-broju-sluajeva-sve-te-varijacije-deavaju-se-na-prirodan-nain-bez-razmiljanja-kao-kod
Nisam ljubomoran, ali šta će joj mobilni kada ima fiksni telefon…
nisam-ljubomoran-ali-e-joj-mobilni-kada-ima-fiksni-telefon
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje