U nekim trenucima pomislim da ću da poludim… a onda shvatim da sam već luda i da nemam čega da se plašim:))))))))))


u-nekim-trenucima-pomislim-da-u-da-poludim-a-onda-shvatim-da-sam-ve-luda-i-da-nemam-ega-da-se-plaim
nekimtrenucimapomislimdaćupoludim…ondashvatimsamvećludanemamčegaseplaimu nekimnekim trenucimatrenucima pomislimpomislim dada ćuću dada poludim…onda shvatimshvatim dada samsam većveć ludaluda ii dada nemamnemam čegačega dada seu nekim trenucimanekim trenucima pomislimtrenucima pomislim dapomislim da ćuda ću daću da poludim…poludim… a ondaa onda shvatimonda shvatim dashvatim da samda sam većsam već ludaveć luda iluda i dai da nemamda nemam čeganemam čega dačega da seu nekim trenucima pomislimnekim trenucima pomislim datrenucima pomislim da ćupomislim da ću dada ću da poludim…da poludim… a ondapoludim… a onda shvatima onda shvatim daonda shvatim da samshvatim da sam većda sam već ludasam već luda iveć luda i daluda i da nemami da nemam čegada nemam čega danemam čega da seu nekim trenucima pomislim danekim trenucima pomislim da ćutrenucima pomislim da ću dapomislim da ću da poludim…ću da poludim… a ondada poludim… a onda shvatimpoludim… a onda shvatim daa onda shvatim da samonda shvatim da sam većshvatim da sam već ludada sam već luda isam već luda i daveć luda i da nemamluda i da nemam čegai da nemam čega dada nemam čega da se

Bio sam ljut što nemam cipele; a onda sam sreo čoveka bez nogu i zadovoljio se svojom sudbinom.Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta.Sklon sam briganju kad za to nemam nikakva razloga. A kad se pojavi razlog, onda se napijem.Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, a da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.Ne plašim se vojske lavova koju predvodi ovca, plašim se vojske ovaca koju predvodi lav.