U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.


u-osnovi-nisam-se-vratio-u-apple-da-se-obogatim-bio-sam-jako-srean-u-ivotu-i-ve-sam-bio-bogat-kada-sam-imao-25-godina-moje-bogatstvo-iznosilo-oko-100
stiv džobsosnovinisamsevratioappledaobogatimbiosamjakosrećanživotuvećbiobogatkadaimao25godinamojebogatstvoiznosilooko100milionadolaratadaodlučionedopustimmitoupropastiživotnemanačinaikadapotroitolikojasmatramnetočimebihdokazaosvojuinteligencijuu osnovinisam sese vratiovratio uu appleapple dada sese obogatimbio samsam jakojako srećansrećan uu životuživotu ii većveć samsam biobio bogatkada samsam imaoimao 2525 godinagodina mojemoje bogatstvobogatstvo jeje iznosiloiznosilo okooko 100100 milionamiliona dolaratada samsam odlučioodlučio dada nene dopustimdopustim dada miupropasti životnema načinanačina dada ikadaikada potrošišpotrošiš tolikotoliko bogatstvoja nene smatramsmatram dada jeje bogatstvobogatstvo neštonešto sasa čimečime bihbih dokazaodokazao svojusvoju inteligencijunisam se vratiose vratio uvratio u appleu apple daapple da seda se obogatimbio sam jakosam jako srećanjako srećan usrećan u životuu životu iživotu i veći već samveć sam biosam bio bogatkada sam imaosam imao 25imao 25 godina25 godina mojegodina moje bogatstvomoje bogatstvo jebogatstvo je iznosiloje iznosilo okoiznosilo oko 100oko 100 miliona100 miliona dolaratada sam odlučiosam odlučio daodlučio da neda ne dopustimne dopustim dadopustim da mimi to upropastinema načina danačina da ikadada ikada potrošišikada potrošiš tolikopotrošiš toliko bogatstvobogatstvo a jaa ja neja ne smatramne smatram dasmatram da jeda je bogatstvoje bogatstvo neštobogatstvo nešto sanešto sa čimesa čime bihčime bih dokazaobih dokazao svojudokazao svoju inteligenciju

Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga