U SAD-u postoji u osnovi samo jedna partija – biznis partija. Ona ima dva krila – demokrate i republikance – koja su međusobno malo različita, ali zajedno nose iste principe. Ja sam uceliko protiv tih principa, kao i većina stanovništva.


u-sadu-postoji-u-osnovi-samo-jedna-partija-biznis-partija-ona-ima-dva-krila-demokrate-i-republikance-koja-su-meusobno-malo-razliita-ali-zajedno
noam Čomskisadupostojiosnovisamojednapartijabiznispartijaonaimadvakrilademokraterepublikancekojasumeđusobnomalorazličitaalizajednonoseisteprincipejasamucelikoprotivtihprincipakaovećinastanovnitvapostoji uu osnoviosnovi samosamo jednajedna partijapartija –– biznisbiznis partijaona imaima dvadva krilakrila –– demokratedemokrate ii republikancerepublikance –– kojakoja susu međusobnomeđusobno malomalo različitaali zajednozajedno nosenose isteiste principeja samsam ucelikouceliko protivprotiv tihtih principakao ii većinavećina stanovništvapostoji u osnoviu osnovi samoosnovi samo jednasamo jedna partijajedna partija –partija – biznis– biznis partijaona ima dvaima dva kriladva krila –krila – demokrate– demokrate idemokrate i republikancei republikance –republikance – koja– koja sukoja su međusobnosu međusobno malomeđusobno malo različitaali zajedno nosezajedno nose istenose iste principeja sam ucelikosam uceliko protivuceliko protiv tihprotiv tih principakao i većinai većina stanovništva

Smrt i ljubav su dva krila koja nose siromaha na nebo. -Mikelanđelo Buonaroti
smrt-i-ljubav-su-dva-krila-koja-nose-siromaha-na-nebo
Ljubav je partija karata, gde svi varaju. Muškarci – da bi dobili, a žene – da ne bi izgubile. -Alfred Hičkok
ljubav-partija-karata-gde-svi-varaju-mukarci-da-bi-dobili-a-ene-da-ne-bi-izgubile
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je. -Đorđe Balašević
zabavljali-smo-se-kratko-i-kad-smo-bili-zajedno-kao-tih-meseci-samo-smo-se-grlili-i-ljubili-kao-pijani-rusi-definitivno-me-promenila-istina