U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.


u-samoi-nema-mrnje-osamiti-se-znai-oistiti-se-sve-u-samoi-postaje-uzvieno-najvie-najdublje-ako-ovek-filozof-on-se-predaje-samoi-da-bi-znao-cenu-ivota
jovan dučićsamoćinemamržnjeosamitiseznačiočistitisesvepostajeuzvienonajvienajdubljeakočovekfilozofonpredajedabiznaocenuživotaviismisaosvetupriapbožanstvusamomalogčovekasamoćanapravibolesnikomonanjegovuduuotrujesumnjamaispunistrahomimasvetakojinesmeobrnutisamumistrahuodsamoćezalutanaotvorenompoljuzasamoćutrebabitisnažanduhovitijinegozanajviisvetjednogdrutvau samoćisamoći nemanema mržnjeosamiti sese značiznači očistitiočistiti sesve uu samoćisamoći postajepostaje uzvišenoako jeje čovekčovek filozofon sese predajepredaje samoćisamoći dada bibi znaoznao cenucenu životaviši smisaosmisao oo svetui dada bibi prišapprišap božanstvusamo malogmalog čovekačoveka samoćasamoća napravinapravi bolesnikomi onaona njegovunjegovu dušudušu otrujeotruje sumnjamasumnjama ii ispuniispuni strahomima svetasveta kojikoji sese nene smesme obrnutiobrnuti samsam uu šumii kojikoji uu strahustrahu odod samoćesamoće zalutazaluta nana otvorenomotvorenom poljuza samoćusamoću trebatreba bitibiti snažansnažan ii duhovitijiduhovitiji negonego zaza najvišinajviši svetsvet jednogjednog društvau samoći nemasamoći nema mržnjeosamiti se značise znači očistitiznači očistiti sesve u samoćiu samoći postajesamoći postaje uzvišenoako je čovekje čovek filozofon se predajese predaje samoćipredaje samoći dasamoći da bida bi znaobi znao cenuznao cenu životaviši smisao osmisao o svetui da bida bi prišapbi prišap božanstvusamo malog čovekamalog čoveka samoćačoveka samoća napravisamoća napravi bolesnikomi ona njegovuona njegovu dušunjegovu dušu otrujedušu otruje sumnjamaotruje sumnjama isumnjama i ispunii ispuni strahomima sveta kojisveta koji sekoji se nese ne smene sme obrnutisme obrnuti samobrnuti sam usam u šumii koji ukoji u strahuu strahu odstrahu od samoćeod samoće zalutasamoće zaluta nazaluta na otvorenomna otvorenom poljuza samoću trebasamoću treba bititreba biti snažanbiti snažan isnažan i duhovitijii duhovitiji negoduhovitiji nego zanego za najvišiza najviši svetnajviši svet jednogsvet jednog društva

Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta. -Meša Selimović
znam-ne-smijemo-biti-slabi-i-ako-smo-pravi-vjernici-ali-to-znam-uzalud-slab-sam-i-an-i-ne-mislim-da-li-sam-pravi-vjernik-ili-ovjek-izgubljen-u-gluhoj
U samoći bednik osjeća svu svoju bedu; veliki duh svu svoju veličinu. -Artur Šopenhauer
u-samoi-bednik-osjea-svu-svoju-bedu-veliki-duh-svu-svoju-veliinu
Omladina treba da bude sijač bratstva među narodima, ona treba da spriječi sijanje šovinizma, mržnje jednog naroda prema drugome... -Josip Broz Tito
omladina-treba-da-bude-sija-bratstva-meu-narodima-ona-treba-da-sprijei-sijanje-ovinizma-mrnje-jednog-naroda-prema-drugome