U suštini, ne napuštate šta vam je prirodno. Sve o čemu sam fantazirao, ja sam uradio.


u-sutini-ne-naputate-vam-prirodno-sve-o-emu-sam-fantazirao-ja-sam-uradio
rej Čarlssutininenaputatetavamprirodnosvečemusamfantaziraojauradiou suštinine napuštatenapuštate štašta vamvam jeje prirodnosve oo čemučemu samsam fantaziraoja samsam uradione napuštate štanapuštate šta vamšta vam jevam je prirodnosve o čemuo čemu samčemu sam fantaziraoja sam uradione napuštate šta vamnapuštate šta vam ješta vam je prirodnosve o čemu samo čemu sam fantaziraone napuštate šta vam jenapuštate šta vam je prirodnosve o čemu sam fantazirao

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate. -Opra Vinfri
ono-u-verujete-ima-veu-mo-nego-ono-o-emu-sanjate-prieljkujete-ili-emu-se-nadate
Nasmešila si se i stala pričati ni o čemu, a ja sam osetio kako sam takvo što već dugo očekivao. -Rabindranat Tagor
nasmeila-se-i-stala-priati-o-emu-a-ja-sam-osetio-kako-sam-takvo-to-ve-dugo-oekivao
Ne, nisam ljuta, ja sam prirodno nadrkana ;)
ne-nisam-ljuta-ja-sam-prirodno-nadrkana