U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu.


u-svakoj-eni-ima-avo-koga-treba-ubiti-ili-poslom-ili-raanjem-ili-i-jednim-i-drugim-a-ako-se-ena-otme-i-jednom-i-drugom-onda-treba-ubiti-enu
ivo andricsvakojženiimađavokogatrebaubitiiliposlomrađanjemjednimdrugimakoseženaotmejednomdrugomondaženuu svakojsvakoj ženiženi imaima đavođavo kogakoga trebatreba ubitiubiti iliili poslomposlom iliili rađanjemrađanjem iliili ii jednimjednim ii drugimako sese ženažena otmeotme ii jednomjednom ii drugomonda trebatreba ubitiubiti ženuu svakoj ženisvakoj ženi imaženi ima đavoima đavo kogađavo koga trebakoga treba ubititreba ubiti iliubiti ili poslomili poslom iliposlom ili rađanjemili rađanjem ilirađanjem ili iili i jednimi jednim ijednim i drugima ako seako se ženase žena otmežena otme iotme i jednomi jednom ijednom i drugomonda treba ubititreba ubiti ženuu svakoj ženi imasvakoj ženi ima đavoženi ima đavo kogaima đavo koga trebađavo koga treba ubitikoga treba ubiti ilitreba ubiti ili poslomubiti ili poslom iliili poslom ili rađanjemposlom ili rađanjem iliili rađanjem ili irađanjem ili i jednimili i jednim ii jednim i drugima ako se ženaako se žena otmese žena otme ižena otme i jednomotme i jednom ii jednom i drugomonda treba ubiti ženuu svakoj ženi ima đavosvakoj ženi ima đavo kogaženi ima đavo koga trebaima đavo koga treba ubitiđavo koga treba ubiti ilikoga treba ubiti ili poslomtreba ubiti ili poslom iliubiti ili poslom ili rađanjemili poslom ili rađanjem iliposlom ili rađanjem ili iili rađanjem ili i jednimrađanjem ili i jednim iili i jednim i drugima ako se žena otmeako se žena otme ise žena otme i jednomžena otme i jednom iotme i jednom i drugom

Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.Ima mnogo samih žena na svetu sa jednim, dva ili tri deteta. I čovek se pita, kud su muževi otišli ili kud su ljubavnici otišlii ostavili iza sebe sve te ruke, oči, stopala i glasove.Učini nešto da ubiješ vrijeme ili će vrijeme ubiti tebe.Možete ubiti generala jednoj vojsci, ali ne možete ubiti ambiciju u običnom čoveku.