U svim jezicima na svetu postoji ista poslovica: '' Daleko od očiju, daleko od srca. '' Ali ja vam ovde tvrdim da ništa nije pogrešnije od toga; što smo udaljeniji, bliže su nam srcu ona osećanja koja pokušavamo da ugušimo i zaboravimo.


u-svim-jezicima-na-svetu-postoji-ista-poslovica-daleko-od-oiju-daleko-od-srca-ali-ja-vam-ovde-tvrdim-da-nije-pogrenije-od-toga-to-smo-udaljeniji
paulo koeljosvimjezicimanasvetupostojiistaposlovica''dalekoodočijudalekosrcaalijavamovdetvrdimdanitanijepogrenijetogatosmoudaljenijibližesunamsrcuonaosećanjakojapokuavamouguimozaboravimou svimsvim jezicimajezicima nana svetusvetu postojipostoji istaista poslovicadalekodaleko odod očijudaleko odod srcaaliali jaja vamvam ovdeovde tvrdimtvrdim dada ništaništa nijenije pogrešnijepogrešnije odod togašto smosmo udaljenijibliže susu namnam srcusrcu onaona osećanjaosećanja kojakoja pokušavamopokušavamo dada ugušimougušimo ii zaboravimou svim jezicimasvim jezicima najezicima na svetuna svetu postojisvetu postoji istapostoji ista poslovicadaleko oddaleko od očijudaleko od srcaali jaali ja vamja vam ovdevam ovde tvrdimovde tvrdim datvrdim da ništada ništa nijeništa nije pogrešnijenije pogrešnije odpogrešnije od togašto smo udaljenijibliže su namsu nam srcunam srcu onasrcu ona osećanjaona osećanja kojaosećanja koja pokušavamokoja pokušavamo dapokušavamo da ugušimoda ugušimo iugušimo i zaboravimo

Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo