U svim jezicima na svetu postoji ista poslovica: '' Daleko od očiju, daleko od srca. '' Ali ja vam ovde tvrdim da ništa nije pogrešnije od toga; što smo udaljeniji, bliže su nam srcu ona osećanja koja pokušavamo da ugušimo i zaboravimo.


u-svim-jezicima-na-svetu-postoji-ista-poslovica-daleko-od-oiju-daleko-od-srca-ali-ja-vam-ovde-tvrdim-da-nije-pogrenije-od-toga-to-smo-udaljeniji
paulo koeljosvimjezicimanasvetupostojiistaposlovica''dalekoodočijudalekosrcaalijavamovdetvrdimdanitanijepogrenijetogatosmoudaljenijibližesunamsrcuonaosećanjakojapokuavamouguimozaboravimou svimsvim jezicimajezicima nana svetusvetu postojipostoji istaista poslovicadalekodaleko odod očijudaleko odod srcaaliali jaja vamvam ovdeovde tvrdimtvrdim dada ništaništa nijenije pogrešnijepogrešnije odod togašto smosmo udaljenijibliže susu namnam srcusrcu onaona osećanjaosećanja kojakoja pokušavamopokušavamo dada ugušimougušimo ii zaboravimou svim jezicimasvim jezicima najezicima na svetuna svetu postojisvetu postoji istapostoji ista poslovicadaleko oddaleko od očijudaleko od srcaali jaali ja vamja vam ovdevam ovde tvrdimovde tvrdim datvrdim da ništada ništa nijeništa nije pogrešnijenije pogrešnije odpogrešnije od togašto smo udaljenijibliže su namsu nam srcunam srcu onasrcu ona osećanjaona osećanja kojaosećanja koja pokušavamokoja pokušavamo dapokušavamo da ugušimoda ugušimo iugušimo i zaboravimo

U svim jezicima na svetu postoji ista poslovica:  Daleko od očiju, daleko od srca.  Ali ja vam ovde tvrdim da ništa nije pogrešnije od toga; što smo udaljeniji, bliže su nam srcu ona osećanja koja pokušavamo da ugušimo i zaboravimo.Daleko od očiju, daleko od srca.Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo.Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.